Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
 ΚΑΙ  ΦΙΛΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ
  ΑΛΙΑΡΤΟΥ   ΒΟΙΩΤΙΑΣ   ΚΑΙ
       ΟΜΟΡΩΝ    ΝΟΜΩΝ
            «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ»
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ενημερώνουμε τους μελισσοκόμους (μέλη και μη του Συλλόγου) ότι άρχισε η κατάθεση αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις δράσεις :
3.1  «Αντικατάσταση κυψελών» και
3.2  «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»,
για το έτος 2019  με ημερομηνία λήξης την Δευτέρα 21-01-2019.
Σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ. 15552/2-11-2018 και 14901/22-10-2018 έγγραφα της  Δ.Α.Ο.Κ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ και του υπ΄ αριθμ. 27/26 από 30-10-2018 έγγραφο του Κέντρου Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας , δικαιούχοι και απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά δράση έχουν ως κάτωθι:
Α) Δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών».  
Ενισχύεται η αγορά κυψελών αντικατάστασης (καινούριες), αξίας μέχρι του ποσού των 30 Ευρώ ανά κυψέλη. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι το 10% επί των δηλουμένων κυψελών διαχείμασης. Οι κυψέλες θα αναγράφουν σε εμφανές σημείο με αναπόσπαστο ή και ανεξίτηλο τρόπο «Καν. 1308/13-2019». Οι δικαιούχοι πρέπει:
·        Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον 20 μελισσοσμηνών.
·        Να έχουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, δηλαδή να είναι θεωρημένο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
·        Να έχουν υποβάλλει δήλωση διαχείμασης μελισσών (από 1-9-2018 έως 21-1-2019) ή να έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό βιβλιάριο κατά το διάστημα 1-9-2018 έως 31-12-2018.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1.- Ευκρινές φωτοαντίγραφό μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σε ισχύ κατά την ημερομηνία
     υποβολής της αίτησης.
2.- Φωτοαντίγραφό της αίτησης – δήλωσης διαχείμασης.
3.- Φωτοαντίγραφό της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών
     είναι δικαιούχος του λογαριασμού.
4.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
·        Τα  αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία είναι αληθή.
·        Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης.
·        Θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και Ενωσιακές ελεγκτικές αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.
Β) δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».
Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσιών  για εκμετάλλευση ανθοφοριών για το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 1-7-2019 (ημέρα Δευτέρα). Οι δικαιούχοι πρέπει:
·        Να εκμεταλλεύονται τουλάχιστον 110 παραγωγικά μελισσοσμήνη.
·        Να δηλώνουν ελάχιστο ακαθάριστο οικογενειακό γεωργικό εισόδημα 5.000 Ευρώ. Απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση όσοι υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο χρόνο.
·        Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες.
·         Να έχουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ, δηλαδή να είναι θεωρημένο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
·        Να έχουν υποβάλλει δήλωση διαχείμασης μελισσών (από 1-9-2018 Απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 21-1-2019) ή να έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό βιβλιάριο κατά το διάστημα 1-9-2018 έως 31-12-2018.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι προσκομίζουν φωτοτυπία του βιβλιαρίου του ΟΓΑ σε ισχύ, όπου φαίνεται η ιδιότητα του συνταξιούχου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την περίοδο των μετακινήσεων το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ (να είναι θεωρημένο).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1.- Ευκρινές φωτοαντίγραφό μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σε ισχύ κατά την ημερομηνία
     υποβολής της αίτησης.
2.- Φωτοαντίγραφό της αίτησης – δήλωσης διαχείμασης.
3.- Φωτοαντίγραφό του πιο πρόσφατου κατά την υποβολή της αίτησης εκκαθαριστικού
     σημειώματος. Δύναται να υποβληθεί συμπληρωματικά και μέχρι την 1 -7- 2019 (ημέρα
     Δευτέρα).
4.- Φωτοαντίγραφό της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών
     είναι δικαιούχος του λογαριασμού.
5.- Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας Αγρότης. Δύναται να υποβληθεί
    συμπληρωματικά και μέχρι την 1 -7- 2019 (ημέρα Δευτέρα).
6.- Φωτοαντίγραφό της άδειας κυκλοφορίας του ΙΧΦ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την
     μετακίνηση των κυψελών.
7.- Φωτοαντίγραφό της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα
     στοιχεία του δικαιούχου καθώς και η σελίδα με την σφραγίδα θεώρησης. (Αφορά μόνο τους
      συνταξιούχους του ΟΓΑ)
8.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
·        Τα  αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία είναι αληθή.
·        Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης.
Γ) Η αίτηση συμμετοχής (Υπόδειγμα 2) είναι κοινή και για  τις δύο δράσεις, και μαζί με τα αναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Κέντρο μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας, (Πηλίκα 28 ΤΚ 34133 ΧΑΛΚΙΔΑ):
·        Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ή
·        Δια αντιπροσώπου, ή
·        Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή,  και λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του συστημένου.
Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων  είναι η 21η Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22210 20507, 6937041616, 6936638493.
ΤΗΛ. Συλλογου. 69877157218.

Στα μέλη του συλλόγου διατίθενται, από τον σύλλογο, αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον κατόπιν επικοινωνίας παραλαμβάνονται και τα λοιπά δικαιολογητικά για περαιτέρω προώθηση.

                                                                                ΕΝΤΟΛΗ    Δ. Σ.
                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                               Ιουλία Καταλειφού

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Αλίαρτος 17/10/2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ   ΦΙΛΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ   ΒΟΙΩΤΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ   <<ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ  >>    ΤΗΛ. 22680 23866

ΠΡΟΣ
Κο ΠΑΠΙΩΤΗ Γεώργιο, κάτ. Λιβαδειάς μέλος  προσ. Δ.Σ. του υπό ίδρυση Μελ/κου Συλλόγου Λιβαδειάς και δια μέσου αυτού και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και ιδρυτικά μέλη του υπό ίδρυση συλλόγου που τυγχάνει να είναι μέλη του συλλόγου «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ».

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 67/2018
ΘΕΜΑ:  Έκτακτη πρόσκληση για ενημέρωση  και συζήτηση.

Αγαπητοί συνάδελφοι μελισσοκόμοι και μέλη του συλλόγου «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ».
Την 15- 10-2018 πληροφορηθήκαμε ότι κάνετε τις προβλεπόμενες ενέργειες για να ιδρύσετε νέο μελισσοκομικό σύλλογο με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς και εδαφική αρμοδιότητα την πρώην επαρχεία Λιβαδειάς, στην οποία ως γνωστόν δραστηριοποιείται ο μελισσοκομικός σύλλογος το «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ» του οποίου τυγχάνει να είσθε μέλη.
 Κατ΄ αρχήν χαιρετίζουμε την αγωνιστικότητα σας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι με την κίνηση αυτή διασπάται και αποδυναμώνεται η συλλογική έκφραση του κλάδου μας.
Για το λόγο αυτό, και πριν κατατεθεί αρμοδίως ο σχετικός φάκελος, στα πλαίσια της ενότητας, της συλλογικής έκφρασης και δράσης από κοινού, σας καλούμε εκτάκτως, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00, να παρευρεθείτε στην έκτακτη συνέλευση του Δ.Σ. του συλλόγου «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ» που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πέτρας Βοιωτίας όπου στεγάζεται ο σύλλογος, για να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους προβήκατε σε αυτή την ενέργεια, προκειμένου κατόπιν συζητήσεως βρεθεί ένας κοινός τόπος προς αποφυγή αυτής της διασπαστικής κίνησης, η οποία όχι μόνο δεν ενισχύει αλλά αποδυναμώνει την φωνή του κλάδου μας.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ως εναλλακτική ημερομηνία συνάντησης ορίζεται η Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16.30 στον ίδιο χώρο.
Άξιο λόγου να αναφερθεί ότι βάσει του καταστατικού μας, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί ή επιδοθεί κατά την εγγραφή σας, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία, για να εγγραφείτε σε άλλο σύλλογο θα πρέπει να λάβετε από το σύλλογο μας, κατόπιν αιτήσεως σας, «βεβαίωση διαγραφής», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ταμειακής συνέπειας, ως προς το σύλλογο που είσθε εγγεγραμμένοι ως την ημέρα διαγραφή σας.
Κατόπιν τούτων , στο βωμό της ενότητας και της ενιαίας συλλογικής έκφρασης του κλάδου μας σας καλούμε να αποδεχθείτε την έκτακτη πρόσκληση μας.
Φιλικοί, ανεκτικοί, δεκτικοί σε προτάσεις και προσηνείς στο διάλογο για  μια  ενιαία και ισχυρή φωνή του μελισσοκομικού κλάδου.

                                                                                                        ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         Ιουλία Καταλειφού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για ανοικτή Έκτακτη συνέλευση Δ.Σ. στην
οποία μπορεί να παραστεί κάθε μέλος του συλλόγου
και να εκφέρει την γνώμη του.

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε  ότι ,το τριήμερο  σεμινάριο   θα πραγματοποιηθεί
 Στης 29 - 30 - 31  ΜΑΪΟΥ    Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  του Δήμου Αλιάρτου
 (Πίσω από το Κ.Ε.Π. ) Και ώρα 4:30 έως 9:30
Για πληροφορίες στα τηλ. 22680 23866  - 6974507926 - 6956099934

                                                                                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                                        Η
                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΘΗΒΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙA ΜΕ ΤΟΝ
 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
                          «ΤΟΚΟΥΒΕΛΙ» 
 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ 
 
ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
3ΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στον Σύλλογο «Το Κουβέλι» έως
και 21 Μαΐου με την προσκόμιση φωτοτυπίας του
Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.
Για την επιλογή των εκπαιδευομένων (30 άτομα)θα τηρηθεί
προτεραιότητα ανάλογα με την ημ/νία κατάθεσης της
αίτησης.
 
Τηλ. 22680 23866  
                                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                      Η 
                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                    ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΚΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Την 25η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή και  ώρα  11.00  πμ. στην Πέτρα Βοιωτίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πέτρας ο Σύλλογος θα πραγματοποίηση την Ετήσια Γενική Συνέλευση με θέματα:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11.00 – 13.00
- Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017.
- Έγκριση Διοικητικού απολογισμού έτους 2017.
- Ενημέρωση μελών σε θέματα κλάδου που συζητήθηκαν 10/02/2018 στην Γενική Συνέλευση της Ο.Μ.Σ.Ε
- Διαγραφή ή μη μελών συλλόγου μας που ενεγράφησαν και στο νεοϊδρυθέντα Μ. Σ. Δόμβραινας.
- Προγραμματισμός δράσεων 2018.
- Διάφορες προτάσεις μελών.

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13.15 – 15.00
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
- Εκλογή μελών για το Δ.Σ. , την Ε.Ε. και Αντιπροσώπων για την ΟΜΣΕ

Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ  15.00 - πέρας
Κοπή ετήσιας πίττας από το παλαιό Δ.Σ. σε συνεργασία με το νέο Δ.Σ.

Υποψήφιοι για το Δ.Σ.. την Ε.Ε. και αντιπρόσωποι ΟΜΣΕ μπορούν να είναι  μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.

Αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 23-2-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην Πρόεδρο ή την Γραμματέα του Συλλόγου, απ΄  όπου μπορούν να παραλάβουν και την σχετική αίτηση.

Παρακαλούνται τα μέλη να τιμήσουν τον σύλλογο και τις δράσεις του με την παρουσία τους.                                                                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                                           Η
                                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                       ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΧΕΣΤο Δ.Σ. του συλλόγου μας
Εύχεται
 στα μέλη  του, και προς όλους τους μελισσοκόμους.
.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
 ΜΕ ΥΓΕΙΑ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Και ένα 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ – ΜΕΛΩΜΕΝΟ  2018

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


ΘΕΜΑ : Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής  Εκτροφής Μελισσών .

 Σε συνέχεια της από 3-11-1017 ανακοίνωσης μας σχετικά με την << Δήλωση Διαχείμασης μελισσών >> και σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 15198/13-11-2017
Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερικής Ενότητας Βοιωτίας , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα στα οποία ανήκουν και τα μελισσοκομικά , οφείλουμε ως μελισσοκόμοι να τηρούμε Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής ( ΜΗ.Φ.Α.Ε )
Δηλαδή κάτι παρόμοιο σαν το Μητρώο  φαρμακευτικής αγωγής εκμετάλλευσης που μας είχε  χορηγηθεί το 2005 .
Κατόπιν του παραπάνω αναφερόμενου εγγράφου.
Προκαλούνται τα μέλη μας, αλλά και η λοιποί μελισσοκόμοι  όταν θα καταθέσουν την αίτηση διαχείμασης , εφόσον ο υπάλληλος  που θα παραλάβει την αίτηση , δεν τους το δώσει να το ζητήσουν .
Για περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπον  Δ.Α.Ο.Κ. για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  αρμόδιος είναι  Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ

Τηλ. 2261350185
                                                              


                                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
                                                                              Η  
                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ