Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 12 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και  ώρα  10³° πμ. Στην πέτρα και στην αίθουσα του Καταστήματος   ΤΑ  « 5 Φ » ( δίπλα από την Μελισσοκίνηση Βοιωτία )
Ο Σύλλογο θα πραγματοποίηση την Γενική συνέλευση με θέματα:

- Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016.

- Έγκριση Διοικητικού απολογισμού έτους 2016.

- Ενημέρωση μελών σε θέματα κλάδου που συζητήθηκαν 18/02/2017 Γεν. Συνέλευση Ο.Μ.Σ.Ε

- Προγραμματισμός δράσεων 2017.

-Διάφορες προτάσεις μελών.

Μετά το πέρας συζητήσεως θα ακολουθήσει  κοπή ετήσιας πίτας .
Παρακαλούνται τα μέλη να τιμήσουν τις δράσεις με την παρουσία τους.

 ΤΗΛ. 22680 23866

                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                              Η
                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                           ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 04/02/2017 και ώρα 19΄΄ στο Δημοτικό Σχολείο Πέτρας
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Πέτρας << ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ >> θα κόψει την ετήσια Πίττα του, στην οποία εκδήλωση  είναι προσκεκλημένος ο συλλογός μας και τα μέλη .
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση .
                                                                                      
                                                                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                                                                                             Η
                                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΑΦ 1000637ΕΞ2017/02/02/17

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Μ.Σ.Ε.  

Συνάδελφοι,

σας προωθώ την εγκύκλιο ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ2017/02-01-2017, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13 Ιανουαρίου 2017, και με την οποία μέσα από τη φορολογική διαδικασία – την υποχρέωση τήρησης βιβλίων (ένταξη στο κανονικό καθεστώς) από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ουσιαστικά έμμεσα επανακαθορίζεται το ποιος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Αυτή η κίνηση της κυβέρνησης θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους και σίγουρα και στους μελισσοκόμους στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας (μετακινήσεις).

Δυστυχώς, συνάδελφοι, οι σε βάρος μας εκπλήξεις δε σταματούν και πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους λογιστές σας, ώστε να προβείτε στις απαραίτητες διαδικασίες έως 30 Ιανουαρίου- καταληκτική ημερομηνία που έχει δοθεί μέχρι στιγμής.
                                                                                  Με εκτίμηση,
                                                                         Ο πρόεδρος της Ο.Μ.Σ.Ε.


                                                                               Ντούρας Βασίλης


·  Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝA
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375315, 2103610065
Fax:210 3375001
E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url:www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη
σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α')
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του
ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α'), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010
μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας
αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

·  2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), όπως
τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287
Α'), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές
περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών,
κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), ορίζεται ότι κάθε
πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί
αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το
λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι
αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την
καταλληλότητά τους.
4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α'), όπως ισχύει,
ορίζονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών
Πρότυπων. Συγκεκριμένα, με την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου
συμπεριλαμβάνεται η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική
επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του
νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.
5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες
της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από
ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις
ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την
ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ' επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65
του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς
Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων
(βιβλίων).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

                                                               
 

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέλη και μη του συλλόγου των οποίων τα μελισσοσμήνη χάθηκαν από το υπερβολικό  ψύχος της  6 – 11/1/2017 μπορούν να δηλώσουν την  Απώλεια στον  ΕΛΓΑ , προς αποζημίωση , εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου .
Ήτοι
- Απώλεια πάνω από (5) μελισσοσμήνη
- Να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ
- Κ.λ.π.
Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στο κατάστημα  ΕΛΓΑ  Λαμίας
Υπευθ. Κα  ΚΑΖΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ ( ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ )
Τηλ. 2231067720
                                                                                                    ΓΙΑ ΤΟ
                                                                                                       Δ Σ
                                                                                                        

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Καταγραφή κυψελών Διαχείμασης

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδοποιούνται τα μέλη του συλλόγου και μη , ότι μέχρι  31/12/2016 είναι η τελευταία  ημέρα υποβολής Αίτησης - Δήλωσης << Καταγραφής κυψελών διαχείμασης >> .Στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  (ΔΑΟΚ) Στην Λειβαδιά  Φίλωνος 35-39
Τηλ. 2261350185.
Δικαίωμα  Αίτησης Δήλωσης έχουν  όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι
μελισσοκομικού βιβλιαρίου  διαφορετικά θα αποκλειστούν από όλα τα
επιδοτούμενα προγράμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το Βιβλιάριο σας να είναι σε ισχύει .

                                                                                     ΓΙΑ  ΤΟ  Δ . Σ

                                                                                              Η

                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι ο σύλλογος την Πέμπτη 1-12-2016 και ώρα 18.00 στον Ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στην Πέτρα Βοιωτίας θα τελέσει Αγιασμό και αρτοκλασία προς τιμή του προστάτη της μελισσοκομίας Αγίου Φιλάρετου του Ελεήμονα.
Παρακαλούνται τα μέλη και μη μέλη του συλλόγου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Το Δ.Σ.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

( Προς κάθε ενδιαφερόμενο  μέλος ή μη του Συλλόγου )

 Γνωρίζεται  ότι :                         

  •  Με μέριμνα του Συλλόγου και υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου  Γεωπονικών  Επιστημών ( ΙΓΕ ή «Κτήμα  Συγγρού»), θα πραγματοποιηθεί στην Αλίαρτο Βοιωτίας (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ομώνυμου Δήμου ) σεμινάριο μελισσοκομίας,  διάρκειας 120 ωρών (απογευματινές ώρες 2 φόρες την εβδομάδα επί 4 μήνες). 
  •  Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί, από το ΙΓΕ βεβαίωση - πιστοποίηση, παρακολούθησης των μαθημάτων. 
  •  Αριθμός συμμετεχόντων περιορισμένος.
  •  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
  •  Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής κλπ. Στα τηλέφωνα: 
  •  22680 23866 και   6974507926 Κα Καταλειφού Ιουλία, Πρόεδρος συλλόγου,
  •  6956099934  Κος Αδαμος Παναγιώτης, Ταμίας συλλόγου.

                                                                                                                               Για το Δ. Σ.
                                                                                                                               Η Πρόεδρος